Τα μυστικά των νέων ρυθμίσεων οφειλών προς τους δήμους

Τα μυστικά των νέων ρυθμίσεων οφειλών προς τους δήμους


Αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους παρέχει το υπουργείο Εσωτερικών με νέα εγκύκλιο των υπηρεσιών του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, οφειλές προς τους δήμους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 2 έως και 36 μηνιαίες δόσεις είτε σε 37 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% στην πρώτη περίπτωση (των 2 έως 36 δόσεων) ή πλέον 1,5% στη δεύτερη περίπτωση (των 37 έως 72 δόσεων). Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης απαιτείται:

α) να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον εφόσον είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων να μην την έχει απολέσει έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση,

β) να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022,

γ) κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, πλην της τελευταίας. Στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021, έχουν ενταχθεί σε πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι όροι των εν λόγω ρυθμίσεων τηρούνταν κατά την 1η.2.2023 και εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 1η.2.2023.

Εξαιρέσεις

Εάν υπάρχουν λοιπές αρρύθμιστες οφειλές, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από την 1η.11.2021, ακόμα και εάν αυτές ρυθμιστούν, ο οφειλέτης δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπαχθεί σ’ αυτήν. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται, εξάλλου, όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ., τα μισθώματα) ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

Λοιπές αρρύθμιστες οφειλές

Επιπλέον των προηγούμενων προϋποθέσεων, προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, εάν έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.2.2023 και δεν τις έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση κάποιος οφειλέτης που έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές, μπορεί να ενταχθεί ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τις λοιπές αυτές οφειλές, με την προϋπόθεση όμως ότι οι εν λόγω οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.2.2023. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται και χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής έστω και μιας (1) μηνιαίας δόσης.

Οι παλαιές ρυθμίσεις

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου, ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους δήμους σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις, και ειδικότερα οι ρυθμίσεις των άρθρων 110-117 του ν. 4611/2019 και των άρθρων 165-172 του ν. 4764/2020, που απολέστηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023, μπορούν να αναβιώσουν, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτές. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να καταβληθούν υποχρεωτικά δύο δόσεις ταυτόχρονα έως την 31η.7.2023. Συγκεκριμένα, πρέπει να καταβληθεί η τρέχουσα δόση της ρύθμισης που αναβιώνει, καθώς και μία επιπλέον δόση, που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

Μετά την επανένταξη, καταβάλλονται πρώτα οι ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης που είχαν ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, οι οποίες δεν επιβαρύνονται με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής, και στη συνέχεια ακολουθούν οι ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης που έληγαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, οι οποίες επιβαρύνονται με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δεν επιτρέπεται η επανένταξη οφειλέτη σε σχήμα λιγότερων δόσεων και μεγαλύτερου ποσοστού διαγραφής προσαυξήσεων και προστίμων ή σε σχήμα περισσότερων δόσεων και μικρότερου ποσοστού διαγραφής προσαυξήσεων και προστίμων από τον αριθμό δόσεων και το ποσοστό διαγραφής προσαυξήσεων και προστίμων που προέβλεπε η αρχική ρύθμιση στην οποία εντάχθηκε ο οφειλέτης. Αν ο οφειλέτης, κατά την ημερομηνία επανένταξης, έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, υποχρεούται εντός ενός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο αυτών με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Αν ο οφειλέτης έχει απολέσει την πάγια ρύθμιση για τις ως άνω λοιπές αρρύθμιστες οφειλές στο παρελθόν, έχει τη δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας.

Η διαδικασία υπαγωγής

Η αίτηση για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων ή για αναβίωση απολεσθείσας ρύθμισης 100 δόσεων υποβάλλεται προς τον οικείο δήμο μέχρι την 30ή.6.2023 μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μηνιαία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία εξόφλησης της πρώτης δόσης. Όσον αφορά δε την αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 100 δόσεων αυτή συντελείται με την πληρωμή των δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023.Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *